k o n t a k t !

 

OŠ "LAZAR SAVATIĆ" Kej oslobođenja 27,
11080 ZEMUN,
Tel.Faks. 316-0989,
2197-077 i 2197-061

lazarsavatic@gmail.com

 

 

OŠ Lazar Savatić

Generacije Savatića

OŠ Lazar Savatić

 

 

 

 

KORISNI LINKOVI

Literarna sekcija

Školski magazin

Matematika

 

 

Description: F:\vl\sajt\slike\spacer.gif

 

Upis u osnovnu školu  Description: F:\vl\sajt\slike\right-arrow.gif

Kalendar rada 2018/2019. Description: F:\vl\sajt\slike\right-arrow.gif
Raspored pismenih i kontrolnih zadataka za 2016/2017. Description: F:\vl\sajt\slike\right-arrow.gif
Kalendar upisa 2017/2018. 
Description: F:\vl\sajt\slike\right-arrow.gif

Plan poseta časovima po predmetima i razredima  Description: F:\vl\sajt\slike\right-arrow.gif

Zaštita od virusa gripa. Description: F:\vl\sajt\slike\right-arrow.gif

Aktivnosti povodom obeležavanja 50 godina rada škole Description: F:\vl\sajt\slike\right-arrow.gif

Razvojni plan 2013/14 - 2018/19. Description: F:\vl\sajt\slike\right-arrow.gif

Informator o radu škole2017. Description: F:\vl\sajt\slike\right-arrow.gif

UDžBENICI KOJI SE KORISTE U NASTAVI U ŠKOLSKOJ 2018/2019. godini

I

razred

 

 

II

razred

 

 

III

razred

 

 

IV

razred

 

 

V

razred

 

 

VI

razred

 

 

VII

razred

 

 

VIII

razred

 

 

 

     

Description: F:\vl\sajt\slike\elec.gif UPIS U PRVI RAZRED


       U skladu sa članom 90. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, predviđeno je da se u prvi razred osnovne škole upisuju deca koja do početka školske godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina i koja su zdravstveno sposobna.

       To znači da se za školsku 2018/19. godinu (REDOVAN UPIS) upisuju deca koja do kraja tekuće kalendarske godine navršavaju 7 godina života (rođena 2011. godine), kao i deca rođena u januaru i do kraja februara 2012. godine - uzrast od 6,5 do 7 godina - upisuju se nakon ispitivanja pred polazak u školu.

       Deca rođena u periodu od 01.03.2012. do 31.08.2012. godine (uzrast od 6 do 6,5 god.), mogu, a ne moraju da se upišu u školu - upisuju se nakon provere spremnosti za polazak u školu koji vrši školski psiholog.

       Redovan upis u 1. razred (dece koja teritorijalno pripadaju školi) počinje 1. aprila 2018. godine i traje do 31. maja 2018. godine.

       Testiranje dece obavlja se po izvršenom upisu u terminu koji odrede školski pedagog ili psiholog.

       Upisusju se i deca starija od 7 godina života koja zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nisu upisana u prvi razred.

        Dokaz o zdravstvenom stanju dece izdaje odgovarajuća zdravstvena ustanova.

        Škola je dužna da upiše dete koje ima prebivalište na području škole.

        Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa prostornim mogućnostima.


      Roditelji ili staratelji deteta za upis podnose sledeća dokumenta:

            - izvod iz matične knjige rođenih - fotokopiju, koju škola zadržava

            - potvrdu lekara da je dete zdravstveno sposobno

            - prijavu stana (na uvid)

            - potvrda iz obdaništa o završenom predškolskom programu

           Ako su prijave stana izdate od strane nadležnog organa počev od januara 2018. god., potrebno je kao dokaz doneti i Ugovor o zakupu stana ili sličan dokument koji će potvrditi prebivalište na odgovarajućoj adresi.

       Za decu koja teritorijalno ne pripadaju školi, najpre se podnosi MOLBA za upis sekretarijatu škole do 01.02.2018. godine.

       Molbe se razmatraju sredinom maja meseca tekuće godine i rešavaju tek nakon popune mesta za decu koja teritorijalno pripadaju ovoj školi.

 

Description: F:\vl\sajt\slike\elec.gif UPIS U SREDNJU ŠKOLU


      Upis učenika u I razred srednje škole propisan je Pravilnikom o upisu učenika u srednju školu, Službeni glasnik Republike Srbije broj 45/04 (23.april 2004. godine) i Pravilnikom o izmenama i dopunama pravilnika o upisu učenika u srednju školu, Službeni glasnik Republike Srbije broj 45/02 (18.februar 2005. godine). Detaljnije informacije o upisu pogledajte na sajtu Ministarstva prosvete i sporta, na adresi : http://www.mps.sr.gov.yu/. Materijal vezan za obrazovne standarde za kraj osnovnog obrazovanja mo
žete preuzeti na sajtu Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja: http://www.portal.ceo.edu.rs/

Description: F:\vl\sajt\slike\elec.gif KALENDAR OBRAZOVNO VASPITNOG RADA 2018/2019.
 


 

Description: F:\vl\sajt\slike\elec.gif RASPORED PISANIH I KONTROLNIH ZADATAKA 2016/2017.
 

 

Description: F:\vl\sajt\slike\elec.gif KALENDAR UPISA 2017/2018.
 

Description: F:\vl\sajt\info-upis.gif

 

 Description: F:\vl\sajt\slike\elec.gif ZAŠTITA OD VIRUSA GRIPA

 

Description: F:\vl\sajt\grip-1.gifDescription: F:\vl\sajt\grip-2.gif

 

 

Description: F:\vl\sajt\slike\elec.gif AKTIVNOSTI POVODOM OBELEŽAVANJA 50 GODINA RADA ŠKOLE
 

     Povodom predstojećeg jubileja škole (2012. godine), u školi se planira nekoliko aktivnosti za čije su realizacije neophodni kontakti sa bivšim učenicima škole. Imajući u vidu tradicionalnu vezanost učenika i škole očekuje se da će ovaj poziv za saraadnju biti uspešan.

      Važnije planirane aktivnosti su:

      1. Izrada monografije škole koja će imati nekoliko poglavlja, a između ostalih i poglavlje posvećeno bivšim učenicima i radnicima škole. Planirano je da sve generacije i sva odeljenja imaju svoje kolektivne fotografije kao i fotografije najzaslužnijih i najuspešnijeh učenika. Zato se od bivših učenika očekuje da školi dostave fotografije svojih odeljenja završnih razreda, a uspešni učenici škole pored fotografije mogu dostaviti i kopije svojih diploma sa sopstvenim postignutim rezultatima. Materijal možete doneti lično koji ćemo odmah skenirati i vratiti ili dostaviti putem elektronske pošte na adresu škole.

       Takođe, u poglavlju koje se odnosi na učenike, planiran je poseban prostor pod nazivom "GDE SU I ŠTA RADE", a koji bi se odnosio na sve uspešne učenike škole. Imajući u vidu da škola i njeni sadašnji i bivši nastavnici nisu u mogućnosti da registruju sve one koji se se u svom daljem školovanju i radu istakli, želja nam je da se bivši učenici svojim kratkim biografijama i fotografijama jave na ovaj poziv za saradnju. Imajući u vidu ličnu skromnost, ipak, zarad viših interesa, očekujemo potreban odziv.

        Očekujemo da nam se jave učenici generacija, kao i učenici koji su u toku svog daljeg školovanja napredovali i postigli opšte priznate rezultate u svom radnom angažovanju.

      2. Povodom predstojećeg jubileja u holu škole se planira uređenje galerije sa stalnom postavkom likovnih dela bivših nastavnika i bivših učenika koji bi školi ustupili svoje likovne radove. Očekujemo da nam se zainteresovani bivši učenici jave za blagovremeni dogovor oko načina ustupanja svojih radova, a i kako bi se blagovremeno obavile druge pripreme.

          Očekuje se da će ovakva postavka značajno unaprediti kulturni život škole, lokalne sredine, pa i šire.

           Očekujemo vaše ideje i pomoć

 

 Description: F:\vl\sajt\slike\elec.gif RAZVOJNI PLAN 2013/14 - 2018/19.    PDF
 Description: F:\vl\sajt\slike\elec.gif TABELE ZA RAZVOJNI PLAN    PDF
 Description: F:\vl\sajt\slike\elec.gif PROTOKOL POSETE RODITELJA ČASOVIMA    PDF  (čitko popunjen obrazac predati pedagogu/psihologu škole)
 Description: F:\vl\sajt\slike\elec.gif POSEBAN PROTOKOL ZA ZAŠTITU UČENIKA OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA    PDF
 Description: F:\vl\sajt\slike\elec.gif SOS telefon MInistarstva prosvete i nauke i UNICEF-a  LINK
 Description: F:\vl\sajt\slike\elec.gif PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI UČENIKA ŠKOLE    PDF
 Description: F:\vl\sajt\slike\elec.gif PRAVILNIK O OCENJIVANJU UČENIKA U OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU    PDF
 Description: F:\vl\sajt\slike\elec.gif INFORMATOR O RADU ŠKOLE 2017.    PDF

 

 

o nama || školska zgrada || pedagoška organizacija || nagrade i priznanja || radnici škole || učenici i roditelji || zašto smo prestižni
izveštaji || informacije || posteri || školska izdanja || projekti || iz školskog letopisa || međunarodna saradnja || zahvalnice zaslužnima || javne nabavke